परिक्षेत्र व घटक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*


मुंबई घटक

Anti Corruption Bureau, Maharashtra, 6th Floor, Sir Pochkhanwala Road, Worli Police Camp, Worli, Mumbai 400 030.


दूरध्वनी क्रमांक
०२२२४९५२०५०, २४९२१२१२

फॅक्स क्रमांक
२४९२२६१८
ई-मेल
addlcpacbmumbai@mahapolice.gov.in

श्री. ए. बी. रोकडे, भापोसे.

अपर पोलीस आयुक्त


श्री. रमेश मल्हारी धुमाळ

अपर पोलीस उप आयुक्त


श्रीमती वंदना नारकर

अपर पोलीस उप आयुक्त


श्री. राजेंद्र दामोदर तेंडुलकर

सहाय्यक पोलीस आयुक्त


श्री. सुधिर शांताराम कुडाळकर

सहाय्यक पोलीस आयुक्त


श्रीमती. मनिषा सदाशिव नलावडे

सहाय्यक पोलीस आयुक्त


श्रीमती. अलका सदाशिव देशमुख

सहाय्यक पोलीस आयुक्त


श्रीमती. निलम प्रशांत वाव्हळ

सहाय्यक पोलीस आयुक्त


श्री. तानाजी रामचंद्र करपे

सहाय्यक पोलीस आयुक्त


श्री. संजय शंकर नाळे

सहाय्यक पोलीस आयुक्त


श्री. प्रमोद शंकर भोसले

सहाय्यक पोलीस आयुक्त


श्री. सतिश भानुदास चिंचकर

सहाय्यक पोलीस आयुक्त


श्री. ज्ञानेश्वर पंढरीनाथ आवारी

सहाय्यक पोलीस आयुक्त


श्री. महेश नारायण मुगूटराव

सहाय्यक पोलीस आयुक्त


श्री. शिवाजी मारुती माने

सहाय्यक पोलीस आयुक्त


श्री. पांडुरंग भाऊसाहेब ठोंबरे

सहाय्यक पोलीस आयुक्त


श्री. विनोद सदाशिव कालेकर

सहाय्यक पोलीस आयुक्त


श्री. सुशील जिवबा परब

सहाय्यक पोलीस आयुक्त


श्री. आबासाहेब आनंदराव पाटील

सहाय्यक पोलीस आयुक्त


श्री. वैभव सुधाकर पाटील

सहाय्यक पोलीस आयुक्त


श्री. नवनाथ संभू जगताप

सहाय्यक पोलीस आयुक्त


श्री. संजय शां. पाटील

सहाय्यक पोलीस आयुक्त


श्रीमती. सरोजना भ. मोकलीकर

सहाय्यक पोलीस आयुक्त


श्री. संजय नामदेव चौधरी

सहाय्यक पोलीस आयुक्त


श्री. संजीव मनोहर पाटील

सहाय्यक पोलीस आयुक्त


श्री. अभय खंडेराव दाभाडे

पोलीस निरीक्षक


श्री. कॅलिस्टस बाप्टिस डिमेलो

पोलीस निरीक्षक


श्री. गणेश मधुकर कानडे

पोलीस निरीक्षक


श्री. विजयकुमार उदयभानु डोके

पोलीस निरीक्षक


श्री. जगदीश चंदू वळवी

पोलीस निरीक्षक


श्री. तुकाराम पोपट निसरड

पोलीस निरीक्षक


श्री. विनोद सर्जेराव पाटील

पोलीस निरीक्षक


श्री. उमेश रमेश गौंड

पोलीस निरीक्षक


श्री. प्रमोद रामसिंग परदेशी

पोलीस निरीक्षक


श्री. दिपक नामदेव जाधव

पोलीस निरीक्षक


श्री. किशोर विठ्ठल शेवते

पोलीस निरीक्षक


श्री. जितेंद्र बापूसाहेब भारती

पोलीस निरीक्षक