परिक्षेत्र व घटक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

अमरावती परिक्षेत्र

Anti Corruption Bureau, Lalit Center, Paranjape Colony, Jilha Adhikari Karyalay Compound, Amravati


दूरध्वनी क्रमांक
०७२१२५५३०५५, १०६४

फॅक्स क्रमांक
२५५३०५५
ई-मेल
spacbamravati@mahapolice.gov.in

श्री. विशाल गायकवाड

पोलिस अधीक्षक


श्री पंजाबराव डोंगरदिवे

अपर पोलीस अधीक्षक


श्री. शैलेश प्रभाकर जाधव

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. राजेश भगवान मुळे

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. गजानन लक्ष्मण पडघन

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. नंदकिशोर मनोहर पंत

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. रामकृष्ण नामदेवराव मळघने

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. शंकर विठ्ठल शेळके

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. शरद शंकरराव मेमाणे

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. संजय नामदेव चौधरी

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. हर्षराज सुभाषराव अळसपुरे

पोलीस निरीक्षक


श्री. अमोल पंजाबराव इंगोले

पोलीस निरीक्षक


श्री. निवृत्ती भिमराव बोराडे

पोलीस निरीक्षक


श्री. ईश्वर विजय चव्हाण

पोलीस निरीक्षक


श्रीमती. दिप्ती मुरलीधर जोशी

पोलीस निरीक्षक


श्री. राहुल वसंतराव तसरे

पोलीस निरीक्षक


श्री. सचिन मधुकर इंगळे

पोलीस निरीक्षक


श्री. अनुप शामराव वाकडे

पोलीस निरीक्षक


श्री. अमोल विठ्ठलराव कडु

पोलीस निरीक्षक


श्री. संतोष विश्वनाथ इंगळे

पोलीस निरीक्षक


श्रीमती. श्वेता आदित्यनाथ मिश्रा

पोलीस निरीक्षक


श्रीमती. ममता म. अफूने

पोलीस निरीक्षक