परिक्षेत्र व घटक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*


अकोला घटक

Anti Corruption Bureau, Akola


दूरध्वनी क्रमांक
०७२४२४२०३७०, १०६४

फॅक्स क्रमांक
२५५३०५७
ई-मेल
dyspacbakola@mahapolice.gov.in

श्री. सचिन चंद्रकांत सावंत

पोलीस निरीक्षक


श्री. नरेश रमेश रणधीर

पोलीस निरीक्षक