परिक्षेत्र व घटक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

मुख्यालय परिक्षेत्र

Anti Corruption Bureau, Maharashtra, 6th Floor, Sir Pochkhanwala Road, Worli Police Camp,Worli, Mumbai 400 030.


दूरध्वनी क्रमांक
२४९५४८२६, २४९२१२१२

फॅक्स क्रमांक
२४९२६८८७
ई-मेल
acbwebmail@mahapolice.gov.in

श्री. रजनिश सेठ (भापोसे)

महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य मुंबई.


श्री. प्रभात कुमार (भापोसे)

अपर पोलीस महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई


श्री. व्ही. के. चौबे (भापोसे)

अपर पोलीस महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.


श्री. राजीव आनंदराव मुठाणे

अपर पोलीस अधीक्षक


श्रीमती. सुषमा संदीप सोनावणे

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. अजय कल्याण आफळे

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. संजय राजाराम गोर्ले

पोलीस उप अधीक्षक


श्रीमती दिपाली पाटील

पोलीस उप अधीक्षक


श्री मनोज नेर्लेकर

पोलिस उप अधीक्षक


श्री महेंद्रकुमार जानराव

पोलिस उप अधीक्षक


श्री महेश बागवे

पोलिस उप अधीक्षक


श्रीमती. अनिता रामचंद्र हिवरकर

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. गिरीष श्रीपती गोडे

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. बाळकृष्ण दिनकर घाडीगावकर

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. संदीप दौलत मोरे

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. गहिणीनाथ स. गमे

पोलीस निरीक्षक


श्री. सतिश कृष्णाजी मोरे

पोलीस निरीक्षक


श्रीमती. साधना म. बेलगावंकर

पोलीस निरीक्षक


श्रीमती. पुजा दि. चव्हाण

पोलीस निरीक्षक


श्री. अनिल सोनू बागुल

पोलीस निरीक्षक


श्री. रविंद्र भाऊ उतेकर

पोलीस निरीक्षक


श्री. संतोष विश्वनाथ इंगळे

पोलीस निरीक्षक


श्री. स्वपन हरलाल बिश्वास

पोलीस निरीक्षक


श्री. उत्तम सर्जेराव माने

पोलीस निरीक्षक


श्री. रवींद्र भाऊ उतेकर

पोलीस निरीक्षक


श्री. जयंत भारत शिरसाठ

पोलीस निरीक्षक


श्रीमती सिमा सकुंडे

पोलिस निरीक्षक


श्रीमती. स्नेहल भानुदास पवार

पोलीस निरीक्षक


श्री. गोविंद विठ्ठल लाड

पोलीस निरीक्षक