प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१८ - जानेवारी - २०२०

नवघर पोलीस स्टेशन ठाणे ग्रामीण 18/2020

१५ - जानेवारी - २०२६

पो.स्टे.औसा जि.लातुर गु.र.नं.22/2020

१६ - जानेवारी - २०२०

मुंबई ला. प्र . वि . गुन्हा रजि . क्र . 02/2020

१७ - जानेवारी - २०२०

शिल्पा राजेंद्र रेलकर, कनिष्ठ लिपिक, ज़िल्हा सामान्य रुग्णालय, अहमदनगर यांना ८००० रुपयांची लाच घेतांना पकडण्यात आले.

१७ - जानेवारी - २०२०

गुन्हा रजि क्र. 06/2020 शिरवळ पोलीस स्टेशन जिल्हा सातारा