प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२३ - ऑक्टोबर - २०२०

गुन्हा रजि क्र. ०१७७/२०२० मेढा पोलीस स्टेशन जिल्हा सातारा

२१ - ऑक्टोबर - २०२०

ज्ञानेश्वर काशिनाथ बाचकर, वरिष्ठ लिपिक, पदव्यूत्तर महाविद्यालय, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी, जि.अहमदनगर यांना ५,०००/- रुपयांची लाच घेतांना पकडण्यात आले.

२० - ऑक्टोबर - २०२०

ला. प्र. वि. मुंबई गु. र. क्र. 18/2020

१९ - ऑक्टोबर - २०२०

शाहूपुरी पोलीस ठाणे गुन्हा रजि नं - ६६८/२०२०

२० - ऑक्टोबर - २०२०

गुन्हा रजि क्र. 367/2020 शाहूपुरी पोलीस स्टेशन जिल्हा सातारा