प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१७ - मे - २०२२

आडगांव पोलीस स्टेशन नाशिक शहर गु र नं १२१/२०२२ भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ चे कलम ७ प्रमाणे दिनांक १७/०५/२०२२

१३ - मे - २०२२

पो स्टे Jalgaon Jamod Dist अप नं 264 /2022 कलम 7भष्ट्राचार प्रतिबंध अधिनियम 1988

१६ - मे - २०२२

लोणावळा ग्रामीण पोलीस स्टेशन C. R.NO. ८१/२०२२

१३ - मे - २०२२

शहादा पोलीस ठाणे

१२ - मे - २०२२

शांतीनगर पोलीस स्टेशन, भिवंडी, ठाणे शहर