प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१५ - जून - २०१९

आलोसे डॉ. विजय नथ्थुजी डेकाटे , जिलहा आरोग्य अधिकारी , जि.प . नाशिक , जि नाशिक यांचे विरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्या प्रमाणे गुन्हा दाखल

१४ - जून - २०१९

विनोद श्रीकृष्ण वानखेडे, वरिष्ठ लिपिक, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, अहमदनगर यांना शिक्षा झालेबाबत

०८ - जून - २०१९

गुन्हा रजि नं ४६८/२०१९ सदर बझार पोस्टे जिल्हा सोलापूर

१० - जून - २०१९

सांगली शहर गुन्हा क्रमांक 24 9/2019

११ - जून - २०१९

गुन्हा रजि क्र ६२/२०१९, पोलीस ठाणे कुऱ्हा अमरावती ग्रामीण