प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१५ - एप्रिल - २०१९

मुंबई ला. प्र. वि. गु. र. क्र. १६-२०१९

१५ - एप्रिल - २०१९

पोलीस स्टेशन भाग्यनगर जिल्हा नांदेड गुन्हा रजिस्टर नंबर 106/2019 कलम 7 भ्रष्टाचार प्रतिबंध (दुरुस्ती) कायदा 2018

१५ - एप्रिल - २०१९

पोलीस स्टेशन रामटेक ग्रामीण अप क्र २७३/१९ अन्वये गुन्हा नोंद

१६ - एप्रिल - २०१९

विजय जॉन भिंगारदिवे, पोलीस हवालदार/११०५, नेमणूक सोनई पोलीस स्टेशन, ज़िल्हा अहमदनगर यांना ३००० रुपयांची लाच घेतांना पकडण्यात आले.

११ - एप्रिल - २०१९

मुंबई ला. प्र . वि . गुन्हा रजि . क्र . ३८/२०१८ - अनधिकृत बांधकाम निष्कासित न करण्यासाठी आरोपी लोकसेवक यांनी फिर्यादी यांच्याकडे लाच म्हणून ३ लाख ५० हजार रुपयांची मागणी करून तडजोड अंती रुपये २ लाख ५० हजार स्वीकारता रंगेहात पाकडण्यात आले .