प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१७ - एप्रिल - २०२१

पाली पोलीस स्टेशन कॉ. गु. र. नं ५०/२०२१ भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम कलम १९८८ (संशोधन २०१८) चे कलम ७, ७अ, १२

०६ - एप्रिल - २०२१

पोलीस स्टेशन महागाव जिल्हा यवतमाळ गुन्हा नोंद क्र १३९/२०२१ अन्वये गुन्हा नोंद

१६ - एप्रिल - २०२१

महात्मा फुले चौक पोलिस स्टेशन, कल्याण, ठाणे शहर

१५ - एप्रिल - २०२१

सुदाम लक्ष्मण रोकडे, सहायक निबधक, वर्ग -2, ज़िल्हा उपनिबधक सहकारी संस्था, कार्यालय अहमदनगर यांना ५०,०००/- रुपयांची लाच घेतांना पकडण्यात आले.

१० - एप्रिल - २०२१

पोलीस स्टेशन सदर नागपूर शहर १४३/२०२१ अन्वये गुन्हा नोंद .