प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

०९ - मार्च - २०१७

पो.स्टे.किनगाव गु.र.नं. 25/2020

२६ - फेब्रुवारी - २०२०

पो.स्टे.निलंगा गु.र.नं. 57/2020

१९ - मार्च - २०२०

पोलीस स्टेशन कामठी ७८/२०२० अन्वये गुन्हा नोंद

१८ - मार्च - २०२०

पोलीस स्टेशन गोंदिया १४६/२०२० अन्वये गुन्हा नोंद

१९ - मार्च - २०२०

गुन्हा रजि. क्र.४२१/२०२० तोफखाना पोलीस ठाणे, जि.अहमदनगर