प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

०४ - ऑगस्ट - २०२०

गोरख निवृत्ती बर्डे, कोतवाल पोखरी, ता.पारनेर, जि.अहमदनगर यांना ३०००/- रुपये लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडले

२९ - जुलै - २०२०

गुन्हा रजि क्र.63/2020 कोयनानगर पोलीस स्टेशन जिल्हा सातारा

०७ - जुलै - २०२०

गुन्हा रजि क्र. 531/2020 सातारा शहर पोलीस स्टेशन जिल्हा सातारा

०४ - जुलै - २०२०

गुन्हा रजि क्र. 148/2020 म्हसवड पोलीस स्टेशन जिल्हा सातारा

३१ - जुलै - २०२०

पोलीस स्टेशन वरोरा ज़िल्हा चंद्रपूर अप क्र ५९३/२०२० अन्वये गुन्हा नोंद