प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२५ - नोव्हेंबर - २०२१

पो स्टे Khamgaon city अप नं 913 /2021 कलम 7भष्ट्राचार प्रतिबंध अधिनियम 1988

२५ - नोव्हेंबर - २०२१

मोलगी पोलीस ठाणे गु र न 385/२०२१

२४ - नोव्हेंबर - २०२१

दिनांक २४/११/२०२१ रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग नाशिक पथकाने सापळा कारवाई केले बाबत

२४ - नोव्हेंबर - २०२१

दिनांक २४/११/२०२१ रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग नाशिक पथकाने सापळा कारवाई केले बाबत

२४ - नोव्हेंबर - २०२१

येवला शहर पोलीस स्टेशन, जि. नाशिक गु.र.नं. ४४४/२०२१, दि.२३/११/२०२१ भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम सन १९८८ चे कलम ७ प्रमाणे गुन्हा दाखल केले बाबत