प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२७ - मे - २०२०

इस्पुर्ली पोलीस ठाणे गुन्हा रजि नं - ९५/२०२०

२९ - मे - २०२०

पोलीस स्टेशन कोरची ज़िल्हा गडचिरोली येथे अप क्र. ३०/२०२० कलम 7,12 लाचलुचपत प्रतिबंध (संषोधन) अधिनियम 2018 अन्वये गुन्हा नोंद.

०१ - जून - २०२०

मिरज ग्रामीण पोलीस स्टेशन जिल्हा सांगली गु. र. न. १४१/२०२० भ्र्ष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ कलम ७ (अ )

३० - मे - २०२०

police Station hingoli Gramin Yethe Lach Magnivarun Gunha Dakhal kele Babat

२७ - मे - २०२०

पोलीस स्टेशन खापा ज़िल्हा नागपूर १७६/२०२० अन्वये गुन्हा नोंद