प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१८ - ऑक्टोबर - २०१९

पोलीस स्टेशन बीटीबोरी नागपूर ग्रामीण अप क्र ७५०/२०१९ अन्वये गुन्हा नोंद

१८ - ऑक्टोबर - २०१९

पोलीस स्टेशन हुडकेश्वर नागपूर सिटी अप क्र ४७२/२०१९ अन्वये गुन्हा नोंद

१७ - ऑक्टोबर - २०१९

पोलीस स्टेशन सावनेर अप क्र ७६१/२०१९ अन्वये गुन्हा नोंद

१९ - ऑक्टोबर - २०१९

महात्मा फुले पोलीस स्टेशन, ठाणे शहर, गुन्हा नोंद क्र ४९१/२०१९

१७ - ऑक्टोबर - २०१९

पोलीस स्टेशन रामनगर चंद्रपूर अप क्र ८९३/२०१९ अन्वये गुन्हा नोंद