प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२७ - एप्रिल - २०२२

जिल्हा हिंगोली पो.स्टे. आखाडा बाळापूर सीआर क्र. 181/2022 अन्वये 7 भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा 1988

१३ - एप्रिल - २०२२

शिरोळ पोलीस स्टेशन गुन्हा नं - ८१/२०२२

२६ - एप्रिल - २०२२

गुन्हा रजि. क्रं. ७७/२०२२ पोलीस ठाणे वाशी

२६ - एप्रिल - २०२२

पालघर पोलिस स्टेशन, पालघर

०७ - एप्रिल - २०२२

वैराग पो.ठाणे सोलापूर ग्रामीण गु.र.नं.185/2022, भ्र.प्र.अधि. सन 1988 चे कलम 7 प्रमाणे