प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१७ - ऑक्टोबर - २०१९

पोलीस स्टेशन वर्धा अप क्र १७४७/२०१९ अन्वये गुन्हा नोंद डीपीए

१४ - ऑक्टोबर - २०१९

गुन्हा रजि क्र ४६२/०१९ पोलीस स्टेशन वरुड अमरावती ग्रामीण

०४ - ऑक्टोबर - २०१९

गुन्हा रजि क्र ९४०/२०१९ पोलीस स्टेशन गाडगेनगर अमरावती शहर

१६ - ऑक्टोबर - २०१९

आलोसे महेंद्र बबनराव देवळीकर, जिलहा हिवताप अधिकारी कार्यालय नाशिक यांना १५,०००/- रुपये लाचेची रक्कम स्विकरतांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग नाशिक पथकाने अटक केले बाबत

१५ - ऑक्टोबर - २०१९

राबोडी पोलीस स्टेशन, ठाणे शहर, गुन्हा नोंद क्र २३१/२०१९