प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२८ - जून - २०२२

डहाणू पोलीस स्टेशन, पालघर

२८ - जून - २०२२

आरोपी लोकसेविका लता एकनाथ निकाळजे, तलाठी तालुका पारनेर याना १०००/- रु ची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडण्यात आले .

२५ - जून - २०२२

गुन्हा रजि. क्र. १८५/२०२२ पोलीस स्टेशन आनंदनगर जि. उस्मानाबाद

२४ - जून - २०२२

पो. स्टे.मालेगाव सीआर नंबर 269/2022 भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम 1988

२२ - जून - २०२२

गुन्हा रजि. क्र. १७६/२०२२ पोलीस ठाणे आनंदनगर जि. उस्मानाबाद