प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

०४ - जून - २०१९

पो. स्टे . हिंगोली शहर गु.र .न. 336/२०१९ कलम ७ भष्ट्राचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ (भष्ट्राचार प्रतिबंध संशोधन अधिनियम २०१८)

०४ - जून - २०१९

गुन्हा रजि क्र.111/2019 पाटन पोलीस स्टेशन जिल्हा सातारा

०४ - जून - २०१९

नालासोपारा पोलीस स्टेशन, ठाणे ग्रामीण गुन्हा नोंद क्र १९१/२०१९

०३ - जून - २०१९

मनोहर आसाराम डोळस, कनिष्ठ लिपीक, तहसिल कार्यालय शेवगांव, ज़िल्हा अहमदनगर यांना १५००० रुपयांची लाच घेतांना पकडण्यात आले.

०१ - जून - २०१९

मुंबई ला. प्र . वि . गुन्हा रजि . क्र . २०/२०१९