प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१७ - जून - २०२०

गुन्हा रजि क्र. 204/2020 फलटण शहर पोलीस स्टेशन जिल्हा सातारा

२३ - जून - २०२०

आष्टा पोलीस स्टेशन सांगली जिल्हा गु र नं २५३/२०२० भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ चे कलम ७ प्रमाणे गुन्हा दाखल

१९ - जून - २०२०

गुन्हा रजि क्र. 452/2020 सातारा शहर पोलीस स्टेशन जिल्हा सातारा

१८ - जून - २०२०

पोलीस स्टेशन वर्धा ६७०/२०२० अन्वये गुन्हा नोंद

१८ - जून - २०२०

पोलीस स्टेशन इस्लापूर जिल्हा नांदेड सी.आर न. 54/2020 क. 7 भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायदा 1988