प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१३ - जानेवारी - २०१९

पोलीस स्टेशन नानलपेठ गु . र. न. १६/२०१९ कलम भ्रष्टाचार अधिनियम सन १९८८( सुधारित अधिनियम २०१८)

२० - फेब्रुवारी - २०१९

पोलीस स्टेशन वजिराबाद जिल्हा नांदेड गुन्हा रजिस्टर नंबर 72/2019 कलम 7 भ्रष्टाचार प्रतिबंध (दुरुस्ती) कायदा 2018

२० - फेब्रुवारी - २०१९

१)सुरेश सुपडू सपकाळे, पोलीस निरीक्षक २)राजेंद्र ताराचंद शेलार, सहाय्यक पोलीस उप निरीक्षक, दोन्ही नेमणूक देवळा पोलीस स्टेशन, ज़ि.नाशिक ग्रामीण यांना १५००० रुपयांची लाच घेतांना पकडण्यात आले.

१८ - फेब्रुवारी - २०१९

लक्ष्मीपुरी पोलीस ठाणे गुन्हा रजि नं - ४५/२०१९

१५ - जानेवारी - २०१९

गुन्हा रजिस्टर क्र.22/2019 पो.स्टे. शिवाजी नगर, लातूर