प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२९ - जून - २०१५

विश्रॅमबाग पोलिस स्टेशन सीआर क्रमांक 258.2019

२९ - जून - २०१९

गुन्हा रजि क्र. 121/2019 दहिवडी पोलीस स्टेशन जिल्हा सातारा

२५ - जून - २०१९

गुन्हा रजि क्र १२३/२०१९ पोलीस स्टेशन माहुली अमरावती ग्रामीण

२७ - जून - २०१९

पोलीस स्टेशन कारंधा ज़िल्हा वर्धा अप क्र २१४/१९ अन्वये गुन्हा नोंद

२७ - जून - २०१९

गुन्हा रजि क्र. 433/2019 कराड शहर पोलीस स्टेशन जिल्हा सातारा