प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१२ - एप्रिल - २०१९

वागळे इस्टेट पोलीस स्टेशन गुन्हा नोंद क्र II२४/२०१९

११ - एप्रिल - २०१९

पो. स्टे . हिंगोली शहर गु.र .न. 219/२०१९ कलम ७ भष्ट्राचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ (भष्ट्राचार प्रतिबंध संशोधन अधिनियम २०१८

११ - एप्रिल - २०१९

प्रेमदिप बादशाहा नेहे, शिपाई ग्रामपंचायत सावरगावतळ, ता.संगमनेर, ज़िल्हा अहमदनगर यांना ५००० रुपयांची लाच घेतांना पकडण्यात आले.

०८ - एप्रिल - २०१९

गुन्हा रजि क्र ४०७/२०१९ पोलीस ठाणे गाडगेनगर अमरावती शहर

२७ - मार्च - २०१९

पोलीस स्टेशन सदर नागपूर शहर अप क्र १२९/१९ अन्वये गुन्हा नोंद