प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२२ - एप्रिल - २०१९

पो.स्टे. मोहाडी जि. भंडारा, अप क्र. 50/2019, कलम 7,(अ), लाचलुचपत प्रतिबंध (संषोधन) अधिनियम 2018 अन्वये गुन्हा नोंद.

२४ - एप्रिल - २०१९

सरंपच हत्तुर जि सोलापूर यांना २०,००० रूपये ची लाच घेताना रंगेहात पकडले बाबत

२३ - एप्रिल - २०१९

आलोसे अजित किशोर जगधने, पोलीस नाईक,ब. नं १८०४, वावी पोलीस स्टेशन, जि नाशिक ग्रामीण यांचे विरुध्द लाचेची मागणी केल्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्या प्रमाणे गुन्हा दाखल

१५ - एप्रिल - २०१९

मुंबई ला. प्र. वि. गु. र. क्र. १६-२०१९

१५ - एप्रिल - २०१९

पोलीस स्टेशन भाग्यनगर जिल्हा नांदेड गुन्हा रजिस्टर नंबर 106/2019 कलम 7 भ्रष्टाचार प्रतिबंध (दुरुस्ती) कायदा 2018