प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१९ - जून - २०१९

पो. स्टे . कदिम जालना गु.र .न. 229/2019कलम 7,C भष्ट्राचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ (भष्ट्राचार प्रतिबंध संशोधन अधिनियम २०१८)

१८ - जून - २०१९

निवृत्ती मारुती भालचिम, अव्वल कारकून, तहसिल कार्यालय अकोले, ज़िल्हा अहमदनगर यांना ४००० रुपयांची लाच घेतांना पकडण्यात आले.

१५ - जून - २०१९

पोलीस स्टेशन किनवट जिल्हा नांदेड सी.आर न. 153/2019 क. 7,12 भ्रष्टाचार प्रतिबंध (दुरुस्ती) कायदा 2018

१५ - जून - २०१९

पोलीस स्टेशन कंधार जिल्हा नांदेड गुन्हा रजिस्टर नंबर 144/2019 कलम 7 भ्रष्टाचार प्रतिबंध (दुरुस्ती) कायदा 2018

१५ - जून - २०१९

आलोसे डॉ. विजय नथ्थुजी डेकाटे , जिलहा आरोग्य अधिकारी , जि.प . नाशिक , जि नाशिक यांचे विरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्या प्रमाणे गुन्हा दाखल