प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१४ - जून - २०१९

विनोद श्रीकृष्ण वानखेडे, वरिष्ठ लिपिक, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, अहमदनगर यांना शिक्षा झालेबाबत

०८ - जून - २०१९

गुन्हा रजि नं ४६८/२०१९ सदर बझार पोस्टे जिल्हा सोलापूर

१० - जून - २०१९

सांगली शहर गुन्हा क्रमांक 24 9/2019

११ - जून - २०१९

गुन्हा रजि क्र ६२/२०१९, पोलीस ठाणे कुऱ्हा अमरावती ग्रामीण

१० - जून - २०१९

पोलीस स्टेशन बिलोली जिल्हा नांदेड गुन्हा रजिस्टर नंबर 139/2019 कलम 7 भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम सन 1988 (दुरुस्ती) कायदा 2018 अन्वये गुन्हा दाखल