प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

०२ - एप्रिल - २०१९

पो. स्टे .बदनापूर जिल्हा जालना गु.र .न. 67/२०१९ कलम ७ भष्ट्राचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ (भष्ट्राचार प्रतिबंध संशोधन अधिनियम २०१८)

०२ - एप्रिल - २०१९

आलोंसे १) भाग्यश्री रावसाहेब धायतडक, तलाठी, मुंढेगाव, घोटी ता . इगतपुरी, जि. नाशिक २) हिरामण गंगाराम खोकले, खाजगी इसम रा. सोनज, पोस्ट वाघेरे ता . इगतपुरी, जि. नाशिक यांना ३,०००/- रुपये लाचेची रक्कम स्वीकारतांना अटक

०१ - एप्रिल - २०१९

पो. स्टे .तालूका जालना जिल्हा जालना गु.र .न. 136/२०१९ कलम ७ भष्ट्राचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ (भष्ट्राचार प्रतिबंध संशोधन अधिनियम २०१८)

०१ - एप्रिल - २०१९

गुन्हा रजि नं ३१६/२०१९ सदर बझार पोस्टे जिल्हा सोलापूर

३० - मार्च - २०१९

गुन्हा रजि क्र. 82/2019 कोरेगाव पोलीस स्टेशन जिल्हा सातारा