प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२८ - मार्च - २०१९

विटा पोलिस स्टेशन गुन्हा क्रमांक 156.2019

२९ - मार्च - २०१९

आलोसे ज्ञानेश्वर सोपान कदम, चालक ने नेमणूक नांदगाव तहसिलदार कार्यालय, जि. नाशिक सध्या आस्थापना शाखा, जिलहाधिकारी कार्यालय, जि. नाशिक यांचे विरुध्द लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्या नुसार गुन्हा दाखल

२६ - मार्च - २०१९

पोलीस स्टेशन रावणवाडी ज़िल्हा गोंदिया अप क्र ५२/१९ अन्वये गुन्हा नोंद

२७ - मार्च - २०१९

माणिकपूर पोलीस स्टेशन गुन्हा नोंद क्र १२२/२०१९

२७ - मार्च - २०१९

गुन्हा रजि क्र. 73/2019 कोरेगाव पोलीस स्टेशन जिल्हा सातारा