प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१३ - मार्च - २०१९

पोलीस स्टेशन मूल अप क्र २१६ /१९ अन्वये गुन्हा नोंद

१३ - मार्च - २०१९

कुनाल किशोर पाटील, पर्यवेक्षक, नगर परिषद पाथर्डी, ज़िल्हा अहमदनगर यांना २०००० रुपयांची लाच घेतांना पकडण्यात आले.

१२ - मार्च - २०१९

आलोसे नं १ श्रीमती आशादेवी फकीरराव अहिरराव, सचिव, त्रंबकराज अनाथ बालकाश्रम, त्रंबकेश्वर, जि -नाशिक व आरोपी नं २ परमेश्वर फकीरराव अहिरराव, खाजगी इसम यांना २८५०/- रुपये लाचेची रक्कम स्वीकारताना अटक

११ - मार्च - २०१९

एपीएमसी पोलीस स्टेशन गुन्हा नोंद क्र ६६/२०१९

०३ - नोव्हेंबर - २०१९

पोलिस स्टेशन मुखेड जिल्हा नांदेड गुन्हा रजिस्टर नंबर 85/2019 कलम 7,12 भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायदा 1988 (दुरुस्ती) कायदा 2018