प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१५ - मे - २०१९

गुन्हा रजि क्र १०२/२०१९ पोलीस ठाणे येवदा अमरावती ग्रामीण

२१ - मे - २०१९

गुन्हा रजि क्र. 76/2019 वाठार पोलीस स्टेशन जिल्हा सातारा

२० - मे - २०१९

आलोसे प्रकाश रामदास शिंपी सहकार अधिकारी वर्ग ३, उपनिबंधक सहकारी संस्था नाशिक तालुका नाशिक कार्यालय, जि.नाशिक यांना २०,०००/-रुपये लाचेची रक्कम स्वीकारतांना अटक

२० - मे - २०१९

आलोसे १) विशाल बबनराव लोहार, कनिष्ठ लिपिक, अपर जिलहाधिकारी कार्यालय, मालेगाव, जि. नाशिक व २) नाना जाधव खाजगी इसम रा .मालेगाव कॅम्प, जि. नाशिक यांना २५,०००/-रुपये लाचेची रक्कम स्वीकारतांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग नाशिक यांची कारवाई

१७ - मे - २०१९

पोलीस स्टेशन वाडी नागपूर शहर अप क्र २१६/१९ अन्वये गुन्हा नोंद