प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२६ - मार्च - २०१९

पोलीस स्टेशन रावणवाडी ज़िल्हा गोंदिया अप क्र ५२/१९ अन्वये गुन्हा नोंद

२७ - मार्च - २०१९

माणिकपूर पोलीस स्टेशन गुन्हा नोंद क्र १२२/२०१९

२७ - मार्च - २०१९

गुन्हा रजि क्र. 73/2019 कोरेगाव पोलीस स्टेशन जिल्हा सातारा

२० - मार्च - २०१९

आलोसे अजित शिवाजीराव खकाळे, उपकोषागार, अधिकारी,वर्ग २, उपकोषागार, कार्यालय सिन्नर, ता. सिन्नर, जि . नाशिक यांना 3800/-रूपयाची लाच घेतांना अटक

१९ - मार्च - २०१९

नितीन उत्तुरे लिपिक घरपट्टी विभागीय सांगली याना लाच घेताना एसीबी सांगली यानी पॅकडले