प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

०४ - फेब्रुवारी - २०१९

गुन्हा रजि. क्र.40/2019 शेवगांव पोलीस ठाणे

०२ - फेब्रुवारी - २०१९

गुन्हा नोंद क्र. ७५/२०१४ - गुन्हा नोंद क्र. 75/2014, कलम- 7,13(1)(ड) सह 13(2) भ्र.प्र.अधिनियम 1988 विषेश खटला क्र. 86/2015 मधील आलोसे बळीराम रामचंद्र षिंदे यांचे विरूद्धचे आरोप सबळ पुराव्यानिषी सिध्द झाल्याने दिनांक 02/02/2019 रोजी मा. न्यायालयाने नमुद आरोपीस 3 महिने साधा कारावास व कलम-13(1)(ड) सह 13(2) भ्र.प्र.अधिनियम 1988 मध्ये 4 वर्शे साधा कारावास व दंड रू.5,000/-, दंड न भरल्यास 3 महिने साधा कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे.

०३ - फेब्रुवारी - २०१९

क्र १) संजय श्रीधर मिठारी वय ५१ वर्षे पद निरीक्षक उत्पादन शुल्क नागपूर क्र २) बालाजी उत्तम राठोड वय २७ वर्षे पद कॉन्स्टेबल उत्पादन शुल्क नागपूर यांच्याविरुद्ध १२०००/-रु लाचरक्कम स्वीकारताना अटक

०२ - जानेवारी - २०१९

गुन्हा रजि क्र २११/२०१९ अवधूतवाडी पोलीस स्टेशन

१५ - जानेवारी - २०१९

शिवाजीनगर पोलीस ठाणे ठाणे गुन्हा रजि नं - २४/२०१९