प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

११ - मार्च - २०१९

एपीएमसी पोलीस स्टेशन गुन्हा नोंद क्र ६६/२०१९

०३ - नोव्हेंबर - २०१९

पोलिस स्टेशन मुखेड जिल्हा नांदेड गुन्हा रजिस्टर नंबर 85/2019 कलम 7,12 भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायदा 1988 (दुरुस्ती) कायदा 2018

०९ - मार्च - २०१९

पोलीस स्टेशन रावणवाडी अप ३५/१९ अन्वये गुन्हा नोंद

०७ - मार्च - २०१९

जयसिंगपूर पोलीस ठाणे गुन्हा रजि नं - ८३/२०१९

२८ - फेब्रुवारी - २०१९

गुन्हा रजी क्रमांक १४२/२०१९ पोलीस स्टेशन आर्णी जिल्हा यवतमाळ