प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

०६ - मार्च - २०१९

पोलीस स्टेशन भद्रावती चंद्रपूर अप क्र १३०/१९ अन्वये गुन्हा नोंद

०६ - मार्च - २०१९

डहाणू पोलीस स्टेशन गुन्हा नोंद क्र ३०/२०१९

०६ - मार्च - २०१९

पोलीस स्टेशन बेलतरोडी नागपूर सिटी अप क्र ४६/१९ अन्वये गुन्हा नोंद

०१ - मार्च - २०१९

सैयद शकील सलाम याना कारावासाची शिक्षा

०१ - मार्च - २०१९

गुन्हा रजि नं २०८/२०१९ बार्शी पोस्टे जिल्हा सोलापूर