प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१५ - जून - २०२०

पोलीस स्टेशन गंगाखेड गु . र. न. 288 /2020कलम 7 भ्रष्टाचार अधिनियम सन 1988

१२ - जून - २०२०

पोलीस स्टेशन सदर नागपूर शहर ३४१४/२०११ अन्वये गुन्हा नोंद

१६ - जून - २०२०

पोलीस स्टेशन वरोरा ज़िल्हा चंद्रपूर ४३४/२०२० अन्वये गुन्हा नोंद

१६ - जून - २०२०

पोलीस स्टेशन चामोर्शी ज़िल्हा गडचिरोली ३४५/२०२० अन्वये गुन्हा नोंद

१६ - जून - २०२०

पो. स्टे . हिंगोली शहर गु.र .न. 315/२०20 कलम ७ भष्ट्राचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ (भष्ट्राचार प्रतिबंध संशोधन अधिनियम २०१८