प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

०१ - मार्च - २०१९

पोलीस स्टेशन रामनगर अप क्र १३२/१९ अन्वये गुन्हा नोंद

२७ - फेब्रुवारी - २०१९

वागळे इस्टेट पोलीस स्टेशन गुन्हा नोंद क्र ८/२०१९

२८ - फेब्रुवारी - २०१९

बाजापेठ पोलीस स्टेशन, गुन्हा नोंद क्र ३९/२०१९

२८ - फेब्रुवारी - २०१९

पोलीस स्टेशन कुही नागपूर ग्रामीण अप क्र ८५/१९ अन्वये गुन्हा नोंद

२७ - फेब्रुवारी - २०१९

पोलीस स्टेशन लाखनी ज़िल्हा भंडारा अप क्र ५३/१९ अन्वये गुन्हा नोंद