प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२७ - फेब्रुवारी - २०१९

वागळे इस्टेट पोलीस स्टेशन गुन्हा नोंद क्र ८/२०१९

२७ - फेब्रुवारी - २०१९

बोईसर पोलीस स्टेशन गुन्हा नोंद क्र ५८/२०१९

२६ - फेब्रुवारी - २०१९

महानगरपालिका सोलापूर येथील लिपिकास लाच घेताना पकडले बाबत

२५ - फेब्रुवारी - २०१९

रोहा पोलीस स्टेशन रायगड गुन्हा नोंद क्र १२/२०१९

२५ - फेब्रुवारी - २०१९

पोलीस स्टेशन भंडारा अप क्र १३७ अन्वये गुन्हा नोंद