प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

३१ - ऑगस्ट - २०१९

गुन्हा रजि क्र. 624/2019 सातारा शहर पोलीस स्टेशन जिल्हा सातारा

३० - ऑगस्ट - २०१९

पोलीस स्टेशन लोहा जिल्हा नांदेड सी.आर न. 116/2019 क. 7,7 A,12 भ्रष्टाचार प्रतिबंध (दुरुस्ती) कायदा 2018

३० - ऑगस्ट - २०१९

आलोसे बाळासाहेब भाऊराव नवले, नायब तहसीलदार , तहसील कार्यालय , पेठ , ता. पेठ , जि. नाशिक यांना ६,०००/-रुपये लाचेची रक्कम स्वीकारतांना अटक केलयाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग नाशिक पथकाने केलेली कारवाई.

२३ - ऑगस्ट - २०१९

महात्मा गांधी चौक पोलिस स्टेशन सीआर क्रमांक 265.2019

२७ - ऑगस्ट - २०१९

अविनाश विश्वनाथ मगर, विधी अधिकारी, जिल्हा जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, अहमदनगर यांना १५००० रुपयांची लाच घेतांना पकडण्यात आले.