प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

०७ - मार्च - २०१९

जयसिंगपूर पोलीस ठाणे गुन्हा रजि नं - ८३/२०१९

२८ - फेब्रुवारी - २०१९

गुन्हा रजी क्रमांक १४२/२०१९ पोलीस स्टेशन आर्णी जिल्हा यवतमाळ

२८ - फेब्रुवारी - २०१९

गुन्हा रजी क्रमांक १४२/२०१९ पोलीस स्टेशन आर्णी जिल्हा यवतमाळ

०६ - मार्च - २०१९

गुन्हा रजि. क्र 307/ २०१९ पोलीस स्टेशन अवधुवडी यवतमाळ

०८ - मार्च - २०१९

शांतीनगर पोलीस स्टेशन गुन्हा नोंद क्र २५५/२०१९