प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२४ - जुलै - २०१९

मिराज सिटी पोलिस स्टेशन सीआर क्रमांक 339 .2019

२३ - जुलै - २०१९

पो. स्टे . पाचैडगु.र .न. 231/2019 कलम 7 भष्ट्राचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ (भष्ट्राचार प्रतिबंध संशोधन अधिनियम २०१८)

२२ - जुलै - २०१९

गुन्हा रजि क्र. 478/2019 कराड शहर पोलीस स्टेशन जिल्हा सातारा

२० - जुलै - २०१९

नालासोपारा पोलीस स्टेशन, ठाणे ग्रामीण,गुन्हा नोंद क्र २५०/२०१९

१९ - जुलै - २०१९

आलोसे राजु पूणा रामोळे, शाखा अभियंता, लघु पाटबंधारे उप विभाग सटाणा, जि . नाशिक यांचे विरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्या प्रमाणे गुन्हा दाखल केले बाबत.