प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२३ - ऑक्टोबर - २०२१

पोलीस .स्टेशन पैठण औरंगाबाद ग्रामीण गु.र. नं. 352/२०२1 कलम ७, (अ), भ्र.प्र. अधिनियम १९८८

२६ - ऑक्टोबर - २०२१

पोलीस .स्टेशन गेवराई जि.बीड गु.र. नं. 491/२०२1 कलम ७, भ्र.प्र. अधिनियम १९८८

२४ - सप्टेंबर - २०२१

पोलीस .स्टेशन पाचोड औरंगाबाद ग्रामीण गु.र. नं. 318/२०२1 कलम ७, भ्र.प्र.का. अधिनियम १९८८

०४ - जानेवारी - २०२२

मुंबई ला. प्र. वि. गुन्हा रजि. क्र. 01/2022

०३ - जानेवारी - २०२२

पोलीस स्टेशन चाकुर गुरन 09/2022