प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२४ - सप्टेंबर - २०१९

पोलीस स्टेशन सक्करदरा नागपूर शहर अप क्र ६०४ अन्वये गुन्हा नोंद

२५ - सप्टेंबर - २०१९

पोलीस स्टेशन उस्माननगर जिल्हा नांदेड सी.आर न. 125/2019 क. 7,7 A भ्रष्टाचार प्रतिबंध (दुरुस्ती) कायदा 2018

२४ - सप्टेंबर - २०१९

आलोसे विलास लक्षमणराव ताटीकोंडलवर, सहायक पोलीस निरीक्षक, येवला तालुका पोलीस स्टेशन, जि . नाशिक यांचे विरुद्ध नाशिक ला. प्र. वि नाशिक पथकाने लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यान्व्ये गुन्हा दाखल केले बाबत .

२२ - सप्टेंबर - २०१९

रत्नागिरी शहर पोलीस स्टेशन, रत्नागिरी गुन्हा नोंद क्र ३८२/२०१९

२१ - सप्टेंबर - २०१९

ज्ञानदेव बन्सीलाल वाघमारे, पोलीस हवालदार, नेमणूक राहुरी पोलीस ठाणे, जि.अहमदनगर यांना शिक्षा झालेबाबत