प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१९ - जुलै - २०१८

अनिल शंकरराव देवापुरे वय ४७ वर्षे, तलाठी सज्जा आठाळा, ता-धर्माबाद, जिल्हा- नांदेड यांनी २५००/- रुपये लाच स्विकारल्यानंतर नांदेड लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लाचेच्या रक्कमेसह रंगेहात पकडले.

१८ - जुलै - २०१८

१) अमोल अजयसिंग जाधव वय २९ वर्षे, कनिष्ठ अभियंता म.न.पा. के पश्चिम वॉर्ड , अंधेरी पश्चिम मुंबई यांनी रुपये ३,००,०००/- २) आनंद रमेश नेरुरकर वय ३६ वर्षे, दुय्यम अभियंता म.न.पा. के पश्चिम वॉर्ड, अंधेरी पश्चिम मुंबई यांनी रुपये २,००,०००/- इतक्या लाचेच्या रक्कमेची मागणी केल्याचे निष्पन्न झाल्याने मुंबई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून गुन्हा नोंद

१८ - जुलै - २०१८

श्रीमती सुनिता सुदामराव पोफळे वय ५२ वर्षे, परिरक्षण भूमापक, नगर भूमापन कार्यालय औरंगाबाद, यांनी रुपये ३,०००/- लाच स्विकारल्यानंतर औरंगाबाद लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लाचेच्या रक्कमेसह रंगेहात पकडले.

१७ - जुलै - २०१८

बिपीन बाळकृष्ण पवार पोलीस उप निरीक्षक, दिंडोशी पोलीस ठाणे यांनी रुपये १०,०००/- मागणी केल्यावरून मुंबई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुन्हा दाखल केला आहे.

१७ - जुलै - २०१८

अशोक शशिकांत गाडे, पोलीस शिपाई २५८४, कोपरगाव पोलीस ठाणे यांनी रुपये ३,००,०००/- लाच स्विकारल्यानंतर नाशिक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लाचेच्या रक्कमेसह रंगेहात पकडले.