प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१९ - जुलै - २०१९

पो. स्टे . जालना गु.र .न. 174/2019 कलम 7 घनसावली भष्ट्राचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ (भष्ट्राचार प्रतिबंध संशोधन अधिनियम २०१८)

१७ - जुलै - २०१९

संगमेश्वर पोलीस ठाणे गु. रजि .नं ७०/२०१९

१७ - जुलै - २०१९

पोलीस स्टेशन गोंदिया शहर अप क्र ३३६/१९ अन्वये गुन्हा नोंद

१७ - जुलै - २०१९

शंकरराव ऋषिकेत पाटील, वन परिक्षेत्र अधिकारी, वर्ग २, वनजीव संरक्षण, रेहकुरी अभयारण्य, कर्जत, ता.कर्जत, ज़ि.अहमदनगर यांना ७०,००० रुपयांची लाच घेतांना पकडण्यात आले.

१७ - जुलै - २०१९

आलोसे राजेंद्र माधवराव शिरवाडकर , उप अभियंता (पुणेगाव कालवा प्रकलप अधिकारी) लघु पाटबंधारे विभाग नाशिक, ता . जि . नाशिक यांना ३०,०००/- रुपये लाचेची रक्कम स्विकरताना अटक