प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

३१ - ऑगस्ट - २०१८

नामदेव पुंडलिक वाघमारे वय ४० वर्षे ग्रामसेवक टेंभापुरी, तालुका गंगापूर, जिल्हा औरंगाबाद यांनी ५,०००/- रुपये लाच स्विकारल्यानंतर औरंगाबाद लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लाचेच्या रक्कमेसह रंगेहात पकडले.

३१ - ऑगस्ट - २०१८

संजय राजाराम कांबळे, वय ५५ वर्षे, तलाठी सज्जा वडेश्वर, तालुका वडगाव मावळ जिल्हा पुणे यांनी रुपये २,०००/- /- इतक्या लाचेच्या रक्कमेची मागणी केल्याचे निष्पन्न झाल्याने पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून गुन्हा नोंद.

३१ - ऑगस्ट - २०१८

घनश्याम पंडीतराव पांचाळ वय ४२ वर्षे असिस्टंट लाईनमन आंबेजवळगे तालुका व जिल्हा उस्मानाबाद यांनी १५००/- रुपये लाच स्विकारल्यानंतर उस्मानाबाद लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लाचेच्या रक्कमेसह रंगेहात पकडले.

२८ - ऑगस्ट - २०१८

ब्रिजेश बाकेलाल गुप्ता, विस्तार अधिकारी, शिक्षण विभाग , वसई पंचायत समिती यांनी यांनी २,५०,०००/- रुपये लाच स्विकारल्यानंतर ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लाचेच्या रक्कमेसह रंगेहात पकडले.

२४ - ऑगस्ट - २०१८

आलोसे आनंदा नानासो थोरात वय ४८ वर्षे मेस्र्ती (वरिष्ठाच्या आदेशान्वये अवाक जावक लिपिक किंवा इतर कार्यालयीन कामे) बांधकाम विभाग, नगरपरिषद रत्नागिरी, जिल्हा रत्नागिरी यांनी ५,०००/- रुपये लाच स्विकारल्यानंतर रत्नागिरी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लाचेच्या रक्कमेसह रंगेहात पकडले.