प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

०४ - जून - २०२०

गुन्हा रजि क्र. १९६/२०२०, पोलीस स्टेशन नागपुरी गेट, अमरावती शहर

०३ - जून - २०२०

गुन्हा रजि क्र. १८०/२०२०, पोलीस स्टेशन दत्तापूर, अमरावती ग्रामीण

१० - जून - २०२०

गुन्हा रजि. क्र.४३८९/२०२० कोतवाली पोलीस ठाणे, जि.अहमदनगर

१० - जून - २०२०

आलोसे १) शरद वामनराव जाधव, शाखा व्यवस्थापक नाशिक डिस्ट्रक्ट सेकंडरी टीचर्स अँड नॉन टिचिंग एम्प्लॉईज कॉ-ऑप सोसायटी नाशिक २) जयप्रकाश रघुनाथ कुंवार, व्यवस्थापक नाशिक डिस्ट्रक्ट सेकंडरी टीचर्स अँड नॉन टिचिंग एम्प्लॉईज कॉ-ऑप सोसायटी नाशिक यांना १९,७१५/-रुपये लाचेची रक्कम स्वीकारतांना लाचलुचपत प्रतिबंधक नाशिक पथकाने केलेली कार्यवाही

१० - जून - २०२०

P.S.Kalamnuri C.R.No.193/20 Dt-09-06-2020