प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२१ - सप्टेंबर - २०१९

वैजनाथ पांडुरंग बडे, पोलीस नाईक/११४७, नेमणूक बेलापूर रेल्वे पोलीस दूरक्षेत्र, श्रीरामपूर यांना ४,००० रुपयांची लाच घेतांना पकडण्यात आले.

१९ - सप्टेंबर - २०१९

नयानगर पोलीस स्टेशन, ठाणे ग्रामीण, गुन्हा नोंद क्र. ३१४/२०१९

१८ - सप्टेंबर - २०१९

पोलीस स्टेशन आमगाव अप क्र ३००/१९ कलम ७ अन्वये गुन्हा नोंद

१६ - सप्टेंबर - २०१९

वलीव पोलीस स्टेशन, पालघर गुन्हा नोंद क्र ९५८/२०१९

१३ - सप्टेंबर - २०१९

पोलीस स्टेशन भंडारा अप क्र ५३९/१९ अन्वये गुन्हा नोंद