प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

०८ - जून - २०२०

गुन्हा रजि क्र. 420/2020 सातारा शहर पोलीस स्टेशन जिल्हा सातारा

०५ - जून - २०२०

आलोसे वसंत दगडू खताळ, पोलीस हवालदार/ब.नं .१०२, नेमणूक वणी पोलीस स्टेशन, नाशिक ग्रामीण यांनी ३,०००/-रुपये लाचेची मागणी केल्याने त्याचे विरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केले बाबत .

०४ - जून - २०२०

पोलीस स्टेशन पातूर ,अकोला,अप नं १७३/२०२०,

०४ - जून - २०२०

पोलीस स्टेशन नांदेड ग्रॅमिन जिल्हा नांदेड सी.आर न. 420/2020 क. 7 भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा 1988

२९ - मे - २०२०

गुन्हा रजि क्र. 198/2020 वडूज पोलीस स्टेशन जिल्हा सातारा