प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२४ - ऑगस्ट - २०१८

आलोसे राजेंद्र यादवराव भामरे पोलीस हवालदार बक्कल क्रमांक १६१५ नेमणूक वाडीवऱ्हे पोलीस ठाणे, नाशिक ग्रामीण तालुका ग्रामीण यांना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये शिक्षा झाली.

२३ - ऑगस्ट - २०१८

आलोसे १) नलिनी काशिनाथ पाटील अधीक्षिका , २) प्रशांत उत्तम देसले लिपिक नेमणूक बालनिरीक्षणगृह उंटवाडी , नाशिक यांनी लाचेस्वरूपात कॅरेमबोर्ड स्विकारल्यानंतर नांदेड लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लाचेच्या रक्कमेसह रंगेहात पकडले.

२१ - ऑगस्ट - २०१८

आ. लो. से. शेख गनी हुसेन प्रमुख लिपिक (रोखपाल) शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, नांदेड यांनी ५००/- रुपये लाच स्विकारल्यानंतर नांदेड लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लाचेच्या रक्कमेसह रंगेहात पकडले.

२१ - ऑगस्ट - २०१८

आ. लो. से. धनःशाम हरी भुसारे , तलाठी- गंगापूर तालुका- जिल्हा नाशिक यांनी रुपये ३,०००/- रुपये लाच स्विकारल्यानंतर नाशिक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लाचेच्या रक्कमेसह रंगेहात पकडले.

२१ - ऑगस्ट - २०१८

आ. लो. से. उत्तम जनार्धन गट वय ३८ वर्षे पोलीस नाईक बक्कल क्रमांक १७५८ नेमणूक विश्रांतिवाडी पोलीस ठाणे, पुणे शहर यांनी २००/- रुपये लाच स्विकारल्यानंतर पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लाचेच्या रक्कमेसह रंगेहात पकडले.