प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

०३ - नोव्हेंबर - २०२०

गु र नंबर १४०५/२०२० नंदुरबार शहर पोलीस ठाणे

२३ - नोव्हेंबर - २०२०

सांगली शहर पोलीस स्टेशन जी. सांगली गु र नं ४३६/२०२० भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ चे कलाम ७ अ प्रमाणे

१६ - ऑक्टोबर - २०२०

पोलीस स्टेशन गेवराई गु. र. नं. ४६४/२०२० कलम ७, ७ अ भ्रष्ट्राचार प्रतिबंध अधिनियम -१९८८

११ - ऑक्टोबर - २०२०

पोलीस स्टेशन केज गु. र. नं. ४३३/२०२० कलम ७ भ्रष्ट्राचार प्रतिबंध अधिनियम -१९८८

१९ - नोव्हेंबर - २०२०

पोलीस स्टेशन मोहाडी जिल्हा भंडारा अप क्र . १५६/२०२० कलम ७ लाप्रका १९८८ संशोधन सन. २०१८