प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२४ - नोव्हेंबर - २०२१

गुन्हा रजिस्टर नंबर 397/2021, पेठ पोलीस स्टेशन, नाशिक ग्रामीण

२५ - नोव्हेंबर - २०२१

पो स्टे Khamgaon city अप नं 913 /2021 कलम 7भष्ट्राचार प्रतिबंध अधिनियम 1988

१५ - जून - २०२१

शिवाजीनगर पोलिस स्टेशन C. R. क्रमांक 46/2021

२३ - नोव्हेंबर - २०२१

नंदुरबार शहर पोलीस स्टेशन गुरन ९३१/२०२१

२५ - नोव्हेंबर - २०२१

मोलगी पोलीस ठाणे गु र न 385/२०२१