प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१३ - मे - २०२२

शहादा पोलीस ठाणे गुरनं २९४/२०२२

१३ - मे - २०२२

शांतीनगर पोलीस स्टेशन, ठाणे शहर गुन्हा क्र. २६५/२०२२

१२ - मे - २०२२

P.S वसमत ग्रामीण जि. हिंगोली क्र. 68/2022 कलम 7,12 पीसी कायदा 1988

१२ - मे - २०२२

पालघर पोलीस स्टेशन गुन्हा क्र १२६/२०२२

११ - मे - २०२२

Police Station Ambajogai City Dist. Beed Cr.No.199.2022 U/S 7 P.C.Act 1988