प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

०९ - मार्च - २०२०

पो.स्टे.किनगाव गु.र.नं. 25/2020

२६ - फेब्रुवारी - २०१३

पो.स्टे.निलंगा गु.र.नं. 57/2020

१८ - मार्च - २०२०

पोलीस ठाणे गोंदिया शहर अपराध क्रमांक १४६/२०२०

१९ - मार्च - २०२०

गुन्हा रजि क्र १३४/२०२०, पोलीस स्टेशन मोर्शी, अमरावती ग्रामीण

१७ - मार्च - २०२०

गुन्हा रजि क्र १४९/२०२०, पोलीस स्टेशन चांदुर बाजार, अमरावती ग्रामीण