प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

०३ - जुलै - २०२०

पोलीस स्टेशन नांदेड ग्रॅमिन जिल्हा नांदेड सी.आर न. 505/2020 क. 7 – a भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा 1988

१४ - फेब्रुवारी - २०२०

गुन्हा रजि क्रमांक १२०/२०२० पोलीस स्टेशन अवधूतवाडी जिल्हा यवतमाळ

०९ - जून - २०२०

गुन्हा रजि क्रमांक ४१९/२०२० पोलीस स्टेशन आर्णी जिल्हा यवतमाळ

२६ - जून - २०२०

अप नं 153/२०२० कलम ७ भष्ट्राचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ (भष्ट्राचार प्रतिबंध संशोधन अधिनियम २०१८ पो स्टे किनगाव राजा जि बुलडाणा

२३ - जून - २०२०

अप नं ३६७/२०२० कलम ७ भष्ट्राचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ (भष्ट्राचार प्रतिबंध संशोधन अधिनियम २०१८ पो स्टे नांदुरा जि बुलडाणा