प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१६ - एप्रिल - २०१९

गुन्हा रजि. क्र.135/2019 सोनई पोलीस ठाणे

११ - एप्रिल - २०१९

गुन्हा रजि. क्र.240/2019 संगमनेर शहर पोलीस ठाणे

१२ - एप्रिल - २०१९

मुंबई ला. प्र. वि. गुन्हा रजि. क्र. १६/२०१९

१६ - एप्रिल - २०१९

गुन्हा रजि नं ७९/२०१९ पोलीस स्टेशन पिशोर औरंगाबाद ग्रामीण

१५ - एप्रिल - २०१९

पोलीस स्टेशन रामटेक अप क्र २७३/१९ अन्वये गुन्हा नोंद