प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१९ - मे - २०२२

गुन्हा रजिस्टर नंबर 135/2022, येवला शहर पोलिस स्टेशन, नाशिक ग्रामीण

२० - मे - २०२२

गुन्हा रजि. क्र. १०८/२०२२ पोलीस ठाणे बेंबळी जि. उस्मानाबाद

१९ - मे - २०२२

जळगाव शहर पोलीस स्टेशन गु.र.नं.०१२५/२०२२ दि.१९/०५/२०२२ भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम सन १९८८ चे कलम ७ अ प्रमाणे

१९ - मे - २०२२

पोयनाड पोलीस स्टेशन, गुन्हा क्र 61/2022

१७ - मे - २०२२

चाळीसगाव शहर पोलीस स्टेशन गु.र.नं.०१८०/२०२२ दि.१७/०५/२०२२ जि.जळगाव