प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१५ - मे - २०१९

पोलीस ठाणे गेवराई गु र न १९६/२०१९

०३ - मे - २०१७

पोलीस ठाणे माजलगाव शहर गु र न १२८/२०१९

०१ - एप्रिल - २०१९

पोलीस ठाणे अमळनेर गु र न 32/२०१९

२७ - फेब्रुवारी - २०१९

पोलीस ठाणे गेवराई गु र न ५८/२०१९

१२ - फेब्रुवारी - २०१९

पोलीस ठाणे माजलगाव शहर गु,र,न,३७/२०१९