प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२९ - मे - २०२०

पोस्टे कोरची,अप.क्र. 0030/2020

२९ - मे - २०२०

गुन्हा रजि क्र. 198/2020 वडूज पोलीस स्टेशन जिल्हा सातारा

१८ - मार्च - २०२०

गुन्हा रजि. क्र ०१५५/२०२० पोलीस स्टेशन पुसद शहर जिल्हा यवतमाळ

१३ - मार्च - २०२०

गुन्हा रजि. क्र ०२४०/२०२० पोलीस स्टेशन दारव्हा जिल्हा यवतमाळ

२७ - फेब्रुवारी - २०२०

गुन्हा रजि. क्र १००/२०२० पोलीस स्टेशन महागाव जिल्हा यवतमाळ