प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

०१ - जून - २०२०

मिरज ग्रामीण पोलीस स्टेशन जिल्हा सांगली गु. र. न. १४१/२०२० भ्र्ष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ कलम ७ (अ )

२८ - मे - २०२०

Polce Station hingoli gramin C.R. No 210/2020 U/s 7 Prevention Of Corruption act

२२ - मे - २०२०

मुरुड पोलीस स्टेशन गु.र.न. २६/२०२०, भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम कलम ७

२६ - मे - २०२०

शहापूर पोलीस स्टेशन, ठाणे ग्रामीण, गुन्हा नोंद क्र 222/2020

२६ - मे - २०२०

P.S.Hingoli R C.R.No.206/20 Dt-25-05-2020