प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१८ - जानेवारी - २०२२

बारामती शहर पोलीस स्टेशन CR.NO.26/2022

२९ - मार्च - २०२२

डेक्कन पोलीस स्टेशन C. R. क्रमांक 37/2022

०७ - एप्रिल - २०२२

पो.स्टे.वाशिम शहर अप.क्र.282/2022. कलम 7 भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम 1988

०३ - ऑक्टोबर - २०२१

खडक पोलीस ठाण्यात सी. आर न. ३६७/२०२१

२७ - ऑगस्ट - २०२१

चाकण पोलीस स्टेशन C. R. क्रमांक 1051/2021