प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

गुन्हा रजि. क्र . ६/२०१८

गुन्हा रजि. क्र . ७/२०१८

गुन्हा रजि. क्र . ८/२०१८

गुन्हा रजि. क्र . ९/२०१८

गुन्हा रजि. क्र . १०/२०१८