प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१५ - फेब्रुवारी - २०१९

ठाणे नगर पोलीस स्टेशन गुन्हा नोंद क्र ४८/२०१९

१३ - फेब्रुवारी - २०१९

गुन्हा रजि क्र ७३/२०१९ पोलीस ठाणे राळेगांव

१४ - फेब्रुवारी - २०१९

गुन्हा रजि.क्र.42/2019 वाई पोलीस स्टेशन जि.सातारा

१३ - फेब्रुवारी - २०१९

गुन

१४ - फेब्रुवारी - २०१९

गुन्हा रजि. क्र.128/2019 श्रीरामपूर शहर पोलीस ठाणे