प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१८ - जुलै - २०१८

शाहूवाडी पोलीस ठाणे गुन्हा रजि नं - १६०/२०१८

२७ - ऑक्टोबर - २०१८

चंदगड पोलीस ठाणे गुन्हा रजि नं - १६७/२०१८

०३ - जानेवारी - २०१९

पोलीस स्टेशन रामनगर जिल्हा चंद्रपूर अप नंबर १२/२०१९

०४ - जानेवारी - २०१९

खारघर पोलीस स्टेशन गुन्हा रजिस्टर नं ०५-२०१९

०४ - जानेवारी - २०१९

गुन्हा रजि नं 05/2019 अकलूज पोलीस स्टेशन