प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

०४ - नोव्हेंबर - २०१८

जुना राजवाडा पोलीस ठाणे गुन्हा रजि नं - ५००/२०१८

२८ - मार्च - २०१८

पन्हाळा पोलीस स्टेशन गुन्हा रजि न ४१ /२०१८

०३ - ऑगस्ट - २०१८

गांधीनगर पोलीस स्टेशन गुन्हा रजि न १५६/२०१८

३१ - डिसेंबर - २०१८

राजापूर पोलीस ठाणे गुन्हा रजि क्र ११२-२०१८

३१ - डिसेंबर - २०१८

गुन्हा रजि क्र २३३/२०१८ कर्जत पोलीस स्टेशन