प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

०३ - जानेवारी - २०१९

पोलीस स्टेशन रामनगर जिल्हा चंद्रपूर अप नंबर १२/२०१९

०४ - जानेवारी - २०१९

खारघर पोलीस स्टेशन गुन्हा रजिस्टर नं ०५-२०१९

०४ - जानेवारी - २०१९

गुन्हा रजि नं 05/2019 अकलूज पोलीस स्टेशन

०४ - नोव्हेंबर - २०१८

जुना राजवाडा पोलीस ठाणे गुन्हा रजि नं - ५००/२०१८

२८ - मार्च - २०१८

पन्हाळा पोलीस स्टेशन गुन्हा रजि न ४१ /२०१८