प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

०३ - ऑगस्ट - २०१८

गांधीनगर पोलीस स्टेशन गुन्हा रजि न १५६/२०१८

३१ - डिसेंबर - २०१८

राजापूर पोलीस ठाणे गुन्हा रजि क्र ११२-२०१८

३१ - डिसेंबर - २०१८

गुन्हा रजि क्र २३३/२०१८ कर्जत पोलीस स्टेशन

३१ - डिसेंबर - २०१८

तलासरी पोलीस स्टेशन गुन्हा रजि नं २३५/२०१८

०१ - जानेवारी - २०१९

एसीबी मुंबई युनिट गुन्हा रजि. क्र. ०१/२०१९