प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२५ - नोव्हेंबर - २०१९

पो.स्टे.शिरूर आनंतपाळ गु.र.नं. 178/2019

०२ - डिसेंबर - २०१९

मानपाडा पोलीस स्टेशन डोंबिवली गुन्हा नोंद क्र ७१२/२०१९

३० - नोव्हेंबर - २०१९

गुन्हा रजि क्र. 82/2019 बोरगाव पोलीस स्टेशन जिल्हा सातारा

३० - नोव्हेंबर - २०१९

गुन्हा रजि क्र. 73/2018 बोरगाव पोलीस स्टेशन जिल्हा सातारा

१३ - नोव्हेंबर - २०१९

गुन्हा रजि. क्र.८१५/२०१९ श्रीरामपूर शहर पोलीस ठाणे, जि.अहमदनगर