प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

गुन्हा रजि. क्र. ३०/२०१८

गुन्हा रजि. क्र. ३९/२०१८

गुन्हा रजि. क्र. ३७/२०१८

गुन्हा रजि. क्र. ३६/२०१८

गुन्हा रजि. क्र. ३५/२०१८