प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

०३ - जून - २०२०

पोलीस स्टेशन देवणी गु.र.नं. 125/2020

०६ - जून - २०२०

वारजे मालवाडी पोलीस ठाणे पुणे शहर सी.आर. 1517/2020

२२ - जून - २०२०

चंदगड पोलीस ठाणे रजि न - २७५/२०२०

१९ - जून - २०२०

हुपरी पोलीस ठाणे गुन्हा रजि नं -२६२/२०२०

१९ - जून - २०२०

लक्ष्मीपुरी पोलीस ठाणे गुन्हा रजि नं - २६२/२०२०