प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

मुंबई व्यतिरिक्त इतर ला.प्र.वि. च्या घटकांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यांची माहिती संबंधित जिल्हा पोलीस / पोलीस आयुक्तालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

FIR CR 6 2018

FIR CR 7 2018

FIR CR 8 2018

FIR CR 9 2018

FIR CR 10 2018