प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१७ - एप्रिल - २०१९

गुन्हा क्र १३५/२०१९ पोलिस ठाणे, उस्मानाबाद शहर

१६ - एप्रिल - २०१९

गुन्हा क्र १०८/२०१९ पोलिस ठाणे, आनंद नगर उस्मानाबाद

१२ - एप्रिल - २०१९

वागळे इस्टेट पोलीस स्टेशन गुन्हा नोंद क्र ८२/२०१९

१६ - एप्रिल - २०१९

मुंबई ला. प्र. वि. गुन्हा रजि. क्र. १७/२०१९

११ - एप्रिल - २०१९

पो. स्टे . हिंगोली शहर गु.र .न. 219/२०१९ कलम ७ भष्ट्राचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ (भष्ट्राचार प्रतिबंध संशोधन अधिनियम २०१८