प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

मुंबई व्यतिरिक्त इतर ला.प्र.वि. च्या घटकांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यांची माहिती संबंधित जिल्हा पोलीस / पोलीस आयुक्तालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

FIR CR 11 2018

FIR CR 12 2018

FIR CR 13 2018

FIR CR 14 2018

FIR CR 15 2018