प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१७ - जुलै - २०१९

ठाणेनगर पोलीस स्टेशन ठाणे शहर गुन्हा नोंद क्र १८७/२०१९

०६ - जुलै - २०१९

हिललाईन पोलीस स्टेशन ठाणे शहर गुन्हा नोंद क्र २३६/२०१९

१७ - जून - २०१९

विजापूरनाका पोलीस स्टेशन गुरनं 442/2019 सोलापूरशहर

१९ - जून - २०१९

गुन्हा रजि क्रमांक 278/२०१९, माळशिरस पोलीस स्टेशन, सोलापूर

१५ - जुलै - २०१९

गुन्हा रजि. क्र.४७३/२०१९ संगमनेर शहर पोलीस ठाणे