प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२९ - ऑक्टोबर - २०१९

गुन्हा रजि. क्र.७२८/२०१९ भिंगार कॅम्प पोलीस ठाणे, जि.अहमदनगर

१२ - ऑक्टोबर - २०१९

गुन्हा रजि. क्र.९७८/२०१९ श्रीगोंदा पोलीस ठाणे, जि.अहमदनगर

०४ - ऑक्टोबर - २०१९

गुन्हा रजि. क्र.५१९/२०१९ कर्जत पोलीस ठाणे, जि.अहमदनगर

२१ - सप्टेंबर - २०१९

गुन्हा रजि. क्र.७०९/२०१९ श्रीरामपूर शहर पोलीस ठाणे, जि.अहमदनगर

१५ - सप्टेंबर - २०१९

गुन्हा रजि. क्र.२२५/२०१९ राहाता पोलीस ठाणे, जि.अहमदनगर