प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

गुन्हा रजि. क्र. ३३/२०१८

गुन्हा रजि. क्र. ३१/२०१८

गुन्हा रजि. क्र. २९/२०१८

गुन्हा रजि. क्र. ३२/२०१८

गुन्हा रजि. क्र . २८/२०१८