प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

११ - फेब्रुवारी - २०१९

ठाणे नगर पोलीस स्टेशन गुन्हा नोंद क्र ४२/२०१९

१२ - फेब्रुवारी - २०१९

पोलीस स्टेशन तहसील नागपूर शहर अप क्र ८०/१९ गुन्हा नोंद

१३ - फेब्रुवारी - २०१९

जत पोलीस ठाणे गुंन्हा नंबर ७०/२०१९

१२ - फेब्रुवारी - २०१९

पोस्टे आरमोरी अपराध क्रमांक 37/2019

११ - फेब्रुवारी - २०१९

वागळे इस्टेट पोलीस स्टेशन गुन्हा नोंद क्र २/२०१९