प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

०३ - फेब्रुवारी - २०१९

पोलीस स्टेशन एम. आय. डी. सी नागपूर सिटी अप क्र ६४/१९ अन्वये गुन्हा नोंद

३१ - जानेवारी - २०१९

शाहूवाडी पोलीस ठाणे गुन्हा रजि नं - ६५/२०१९

२९ - डिसेंबर - २०१८

पोलीस स्टेशन भोकर जिल्हा नांदेड गुन्हा रजिस्टर नंबर 371/2018 कलम 7 सुधारणा अधिनियम 2018 अन्वये गुन्हा दाखल

३१ - डिसेंबर - २०१८

पोलीस स्टेशन बिलोली जिल्हा नांदेड गुन्हा रजिस्टर नंबर 345/2018 कलम 7 भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम (सुधारणा अधिनियम 2018 )सन 1988 अन्वये गुन्हा दाखल

३० - जानेवारी - २०१९

पोलीस ठाणे आमगाव जिल्हा गोंदिया अपराध क्रमांक १९/२०१९ कलम ७(a),१२ लाचलुचपत प्रतिबंध (सुधारित) अधिनियम २०१८