प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

गुन्हा रजि. क्र. २२/२०१८

गुन्हा रजि. क्र . २१/२०१८

गुन्हा रजि. क्र . २०/२०१८

गुन्हा रजि. क्र . १/२०१८

गुन्हा रजि. क्र . २/२०१८