प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१४ - मे - २०१९

पोलीस स्टेशन काटोल नागपूर ग्रामीण अप क्र ३४१/२०१९ कलम ७, ७ अ लाप्रका १९८८ अन्वये गुन्हा नोंद

१५ - मे - २०१९

गुन्हा रजि क्र. 332/2019 सातारा शहर पोलीस स्टेशन जिल्हा सातारा

१४ - मार्च - २०१९

पोलीस स्टेशन बिटरगाव गुन्हा क्र . ६३/२०१९

०१ - मार्च - २०१९

पोलीस स्टेशन आर्णी गुन्हा क्र . १४२/२०१९

१३ - मार्च - २०१९

पोलीस स्टेशन पोफाळी गुन्हा रजि क्र ७३/२०१९