प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

गुन्हा रजि. क्र . ३/२०१८

गुन्हा रजि. क्र . ४/२०१८

गुन्हा रजि. क्र . ५/२०१८

गुन्हा रजि. क्र . ६/२०१८

गुन्हा रजि. क्र . ७/२०१८