प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२८ - डिसेंबर - २०१८

पोलीस ठाणे हदगांव जिल्हा नांदेड गुन्हा क्र. 235/2018, कलम. 7 भ्रष्टाचार प्रतिबंध (दुरुस्ती) कायदा 2018

२९ - जानेवारी - २०१९

पोलीस ठाणे वजीराबाद नांदेड सी.आर. 22/2019

२३ - जानेवारी - २०१९

पोलीस स्टेशन लोहा जिल्हा नांदेड गुन्हा नोंद न. 16/2019 कलम 7 भ्रष्टाचार प्रतिबंध (दुरुस्ती) कायदा 2018

१६ - जानेवारी - २०१९

पोलीस ठाणे भाग्यनगर नांदेड सीआर नंबर. 14/2019 कलाम 7 भ्र.प्र. सु.अधि. 2018

२९ - जानेवारी - २०१९

पोलीस स्टेशन हुडकेश्वर नागपूर सिटी येथे अप क्र ३८/१९ कलम ७ (अ) लाप्रका अन्वये गुन्हा नोंद