प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१० - मे - २०१९

पोलीस स्टेशन नायगाव जिल्हा नांदेड गुन्हा रजिस्टर नंबर 53/2019 कलम 7 भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम सन 1988 अन्वये गुन्हा दाखल

०९ - मे - २०१९

गुन्हा रजि. क्रं. ०१६१/१९ पोलीस ठाणे वडनेर

१३ - मे - २०१९

नौपाडा पोलीस स्टेशन गुन्हा नोंद क्रमांक १४१/२०१९

११ - मे - २०१९

बंडगार्डन पोलीस ठाणे सी.आर. क्रमांक 1 9 4 /201 9

०६ - मे - २०१९

पोलीस स्टेशन दिग्रस गुन्हा रजि क्र २८१/२०१९