प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२६ - मार्च - २०१९

पोलीस ठाणे रावणवाडी जिल्हा गोंदिया अपराध क्रमांक ५२/२०१९

२७ - मार्च - २०१९

माणिकपूर पोलीस स्टेशन, पालघर गुन्हा नोंद क्र १२२/२०१९

२७ - मार्च - २०१९

ला. प्र. वि. मुंबई विभाग गु. र. क्र. १५ - २०१९

२० - मार्च - २०१९

गुन्हा रजि क्र १०४/२०१९ पोलीस ठाणे गंगापूर , औरंगाबाद ग्रामीण

१९ - मार्च - २०१९

गुन्हा रजि क्र ६४/२०१९ पोलीस ठाणे कन्नड शहर , औरंगाबाद ग्रामीण