प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२७ - जून - २०१९

लक्ष्मीपुरी पोलीस ठाणे गुन्हा रजि नं - १७९/२०१९

२४ - जून - २०१९

लक्ष्मीपुरी पोलीस ठाणे गुन्हा रजि नं - १७५/२०१९

२९ - जून - २०१९

विश्रॅमबाग पोलिस स्टेशन सीआर नं. 258.2019

२९ - जून - २०१९

गुन्हा रजि क्र.121/2019 दहिवडी पोलीस स्टेशन जिल्हा सातारा

२५ - जून - २०१९

गुन्हा रजि क्र १२३/२०१९ पोलीस स्टेशन माहुली अमरावती ग्रामीण