प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

०३ - जानेवारी - २०१९

गुन्हा रजि क्र ०२/२०१९ ला. प्र. वि. मुंबई

०९ - जानेवारी - २०१९

गुन्हा रजि क्रमांक ०३/२०१९ ला प्र वि मुंबई

०८ - जानेवारी - २०१९

पालघर पोलीस स्टेशन गुन्हा रजि. नंबर १०/२०१९

३१ - मे - २०१८

शाहूपुरी पोलीस ठाणे गुन्हा रजि नं - ३१५/२०१८

१८ - मे - २०१८

कागल पोलीस ठाणे गुन्हा रजि नं - ७४/२०१८