प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१९ - मार्च - २०१९

कासा पोलीस स्टेशन, पालघर गुन्हा नोंद क्र ५१/२०१९

२६ - जानेवारी - २०१९

पो. स्टे . गोंदि जिल्हा जालना गु.र .न. 34/२०१९ कलम ७ ,७ अ भष्ट्राचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ (भष्ट्राचार प्रतिबंध संशोधन अधिनियम २०१८)

१३ - मार्च - २०१९

गुन्हा रजि. क्र.136/2019 पाथर्डी पोलीस ठाणे

१९ - मार्च - २०१९

गुन्हा रजि क्र -०३/२०१९ आचरा पोलीस ठाणे

२५ - फेब्रुवारी - २०१९

पो. स्टे . सेनगाव गु.र .न. 34/२०१९ कलम ७ भष्ट्राचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ (भष्ट्राचार प्रतिबंध संशोधन अधिनियम २०१८)