प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१७ - मार्च - २०१९

गुन्हा रजि क्र.84/2019 उंब्रज पोलीस स्टेशन जिल्हा सातारा

१२ - मार्च - २०१९

करवीर पोलीस ठाणे गुन्हा रजि नं - ११३/२०१९

१६ - मार्च - २०१९

गुन्हा क्र ७०/२०१९ पोलिस ठाणे, ढोकी जिल्ला उस्मानाबाद

१३ - मार्च - २०१९

गुन्हा नोंद क्र. ५१/२०१९ पोलीस ठाणे गंगाझरी जिल्हा गोंदिया

११ - मार्च - २०१९

एपीएमसी पोलीस स्टेशन गुन्हा रजि नं ००६६/२०१९