प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१२ - फेब्रुवारी - २०१९

पन्हाळा पोलीस ठाणे गुन्हा रजि नं - ३२/२०१९

०८ - जानेवारी - २०१९

गुन्हा रजि क्र २२/२०१९ पोलीस ठाणे गाडगेनगर अमरावती शहर

११ - फेब्रुवारी - २०१९

महात्मा फुले चौक पोलीस स्टेशन गुन्हा नोंद क्र ६६/२०१९

०६ - फेब्रुवारी - २०१९

पोलीस स्टेशन कोराडी नागपूर शहर क्र ३७/१९ अन्वये गुन्हा नोंद

१७ - जुलै - २०१८

Ps washim city cr no 284/18 u/s 7.15 1988 pc act