प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१५ - नोव्हेंबर - २०१९

पोलीस स्टेशन एम.आय.डी.सी. वाळूज, औरंगाबाद शहर, गुन्हा रजिस्टर नंबर ७३० /२०१९ कलम ७ लाचलुचपत प्रतिबंध अधिनियम १९८८ (संशोधन-२०१८)

१५ - नोव्हेंबर - २०१९

पोलीस स्टेशन एम.आय.डी.सी. वाळूज, औरंगाबाद शहर, गुन्हा रजिस्टर नंबर ७३० /२०१९ कलम ७ लाचलुचपत प्रतिबंध अधिनियम १९८८ (संशोधन-२०१८)

१५ - नोव्हेंबर - २०१९

पोलीस स्टेशन एम.आय.डी.सी. वाळूज, औरंगाबाद शहर, गुन्हा रजिस्टर नंबर ७३० /२०१९ कलम ७ लाचलुचपत प्रतिबंध अधिनियम १९८८ (संशोधन-२०१८)

१३ - नोव्हेंबर - २०१९

पोलीस स्टेशन सिटीचौक, औरंगाबाद शहर, गुन्हा रजिस्टर नंबर ४०४/२०१९ कलम ७ लाचलुचपत प्रतिबंध अधिनियम १९८८ &संशोधन-२०१८)

०७ - नोव्हेंबर - २०१९

पोलीस स्टेशन हर्सूल , औरंगाबाद शहर, गुन्हा रजिस्टर नंबर २७५/२०१९ कलम ७ लाचलुचपत प्रतिबंध अधिनियम १९८८ &संशोधन-२०१८)