प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

गुन्हा रजि. क्र . २७/२०१८

गुन्हा रजि. क्र . २६/२०१८

गुन्हा रजि. क्र . २५/२०१८

गुन्हा रजि. क्र . २४/२०१८

गुन्हा रजि. क्र . २३/२०१८