प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१६ - जून - २०२०

बदलापूर पोलीस स्टेशन गुन्हा नोंद क्र 96/2020

१६ - जून - २०२०

विक्रमगड पोलिस स्टेशन गुन्हा नोंद क्र. 75/2020

१६ - जून - २०२०

पो. स्टे . हिंगोली शहर गु.र .न. 315/2020 कलम 7 भष्ट्राचार प्रतिबंध अधिनियम 1988 (भष्ट्राचार प्रतिबंध संशोधन अधिनियम 2018

११ - जून - २०२०

गुन्हा रजि क्र. 430/2020 सातारा शहर पोलीस स्टेशन जिल्हा सातारा

११ - जून - २०२०

पोलीस स्टेशन वजीराबाद जिल्हा नांदेड सी.आर न. 318/2020 क. 7 भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायदा 1988