प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

०८ - फेब्रुवारी - २०१९

पोलीस स्टेशन देगलुर जिल्हा नांदेड गुन्हा रजिस्टर नंबर 54/2019 कलम 7 भ्रष्टाचार प्रतिबंध (दुरुस्ती) कायदा 2018

०२ - फेब्रुवारी - २०१९

गुन्हा रजि क्र २५/२०१९ पोलीस ठाणे नांदगाव खंडेश्वर अमरावती ग्रामीण

२९ - जानेवारी - २०१९

गुन्हा रजि क्र १९/२०१९ पोलीस ठाणे तिवसा अमरावती ग्रामीण

०७ - फेब्रुवारी - २०१९

पोलीस ठाणे गोंदिया शहर, जिल्हा गोंदिया अप. क्र. ५३/२०१९

१५ - जानेवारी - २०१९

गुन्हा रजि क्र ६/२०१९ पोलीस ठाणे मंगरूळ चवाला अमरावती ग्रामीण