प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२० - ऑक्टोबर - २०१९

पोलीस स्टेशन बेगमपुरा, औरंगाबाद शहर, गुन्हा रजिस्टर नंबर २१३/२०१९ कलम ७ लाचलुचपत प्रतिबंध अधिनियम १९८८ &संशोधन-२०१८)

२८ - नोव्हेंबर - २०१९

कोडोली पोलीस ठाणे गुन्हा रजि नं - १७७/२०१९

२४ - सप्टेंबर - २०१९

मुंबई ला. प्र. वि. गुन्हा रजि. क्र. 30 - 2019

२७ - नोव्हेंबर - २०१९

गु र नं ३३६/२०१९ शहर पोलीस ठाणे उस्मानाबाद

पोलीस स्टेशन उस्मानपुरा औरंगाबाद शहर, गुन्हा रजिस्टर नंबर १७७/२०१९ कलम ७ भ्रष्ट्राचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ ( संशोधन २०१८)