प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

३० - मार्च - २०१९

गुन्हा रजि क्र. 82/2019 कोरेगाव पोलीस स्टेशन जिल्हा सातारा

२७ - मार्च - २०१९

गुन्हा रजि क्र. 73/2019 कोरेगाव पोलीस स्टेशन जिल्हा सातारा

२८ - मार्च - २०१९

विटा पोलिस स्टेशन गुन्हा क्रमांक 156.2019

०२ - मार्च - २०१९

गुन्हा रजि क्र ८४/२०१९ पोलीस ठाणे गोंदी जिल्हा जालना

२६ - मार्च - २०१९

पोलीस ठाणे रावणवाडी जिल्हा गोंदिया अपराध क्रमांक ५२/२०१९