प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२३ - ऑगस्ट - २०१९

पोलीस स्टेशन वीरगाव औरंगाबाद ग्रामीण गुरन १२१/२०१९ कलम ७ भ्रष्ट्राचारप्रतिबंध अधिनियम १९८८ (संशोधन २०१८)

०७ - ऑक्टोबर - २०१९

पोलीस स्टेशन कन्नड, औरंगाबाद, ग्रामीण, गुन्हा रजिस्टर नंबर १५०/२०१९ कलम ७ भ्रष्ट्राचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ (संशोधन २०१८)

०९ - ऑक्टोबर - २०१९

पोलीस स्टेशन वैजापूर औरंगाबाद ग्रामीण, गुन्हा रजिस्टर नंबर ३४५/२०१९ कलम ७, १२, भ्रष्ट्राचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ (संशोधन - २०१८)

२६ - नोव्हेंबर - २०१९

राजापूर पोलीस ठाणे गु. रजि. नं. १२० / २०१९

२२ - नोव्हेंबर - २०१९

पोस्टे चामोर्शी अप.क्र. 455/2019