प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

०८ - फेब्रुवारी - २०१९

गुन्हा रजिस्टर क्रमांक ११/२०१९

१४ - जानेवारी - २०१९

इस्पुर्ली पोलीस ठाणे गुन्हा रजि नं - ०३/२०१९

०७ - फेब्रुवारी - २०१९

सी आर क्र ६२/२०१९ पनवेल सिटी पोलीस स्टेशन

०५ - फेब्रुवारी - २०१९

गुन्हा रजि नं ५६/२०१९ माळशिरस पोस्टे जिल्हा सोलापूर

०६ - फेब्रुवारी - २०१९

खडकपाडा पोलीस स्टेशन गुन्हा रजि II 61/2019