प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

०२ - जून - २०१९

मुंबई ला. प्र. वि. गुन्हा रजि. क्र. २०/२०१९

१९ - जून - २०१९

मुंबई ला. प्र. वि. गुन्हा रजि. क्र. २२/२०१९

२७ - जून - २०१९

कणकवली पोलीस स्टेशन, सिंधुदुर्ग गुन्हा नोंद क्र १९५/२०१९

२९ - जून - २०१९

गुन्हा रजिस्टर क्रमांक 260/2019 पो.स्टे. शिवाजीनगर, लातूर

०४ - जुलै - २०१९

विश्रॅमबाग पोलीस ठाणे क्र. 267.2019