प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

गुन्हा रजि. क्र . १३/२०१८

गुन्हा रजि. क्र . १४/२०१८

गुन्हा रजि. क्र . १५/२०१८

गुन्हा रजि. क्र . १६/२०१८

गुन्हा रजि. क्र . १७/२०१८