प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

३० - डिसेंबर - २०२१

शहापुर पोलीस स्टेशन गु रं नं ३२३/२०२१

२५ - डिसेंबर - २०२१

पोलीस स्टेशन वाढवणा गुरन 222/2021

३१ - डिसेंबर - २०२१

पोलीस ठाणे Majalgaion Cr.No.409/2021 U/S 7,12 ACB,Act 1988

३० - डिसेंबर - २०२१

गुन्हा रजि क्र ४२1/२०२१, पोलीस ठाणे नांदगाव खंडेश्वर, अमरावती ग्रामीण

३० - डिसेंबर - २०२१

गुन्हा रजि क्र ३००३/२०२१, पोलीस ठाणे गाडगेनगर, अमरावती शहर