प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१२ - जून - २०२०

पोलीस स्टेशन कपिलनगर नागपूर शहर २६२/२०२० अन्वये गुन्हा नोंद

२७ - मे - २०२०

पोलीस स्टेशन खापा नागपूर ग्रामीण १७६/२०२० अन्वये गुन्हा नोंद

२२ - मे - २०२०

गुन्हा रजि क्रं ३०१/२० पोलीस ठाणे देवळी जि. वर्धा

२० - मे - २०२०

गुन्हा रजि क्रं ६३/२० पोलीस ठाणे गिरड जि. वर्धा

०१ - जानेवारी - २०२०

गुन्हा रजि क्रं ०१/२० पोलीस ठाणे कारंजा घाडगे जि. वर्धा