प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१५ - जून - २०२०

संजयनगर पोलीस स्टेशन ठाणे सांगली जिल्हा गु र नं ९७/२०२० भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ चे कलाम ७ प्रमाणे

१२ - जून - २०२०

पोस्टे बुलडाणा शहर अप न ४२०, ४७१ , ४६८, १२० ब भा द वि सह कलम १३(१) (अ ) भष्ट्राचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ (भष्ट्राचार प्रतिबंध संशोधन अधिनियम २०१८

१३ - जून - २०२०

शिराळा पोलीस स्टेशन जिल्हा सांगली गु र नं २०८/२०२० भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ चे कलाम ७ प्रमाणे गुन्हा

१३ - जून - २०२०

एम आय डि सी पोलीस स्टेशन जिल्हा सांगली गु र नं ८७/२०२० भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ चे कलाम ७ प्रमाणे गुन्हा

१३ - जून - २०२०

एम आय डि सी पोलीस स्टेशन जिल्हा सांगली गु र नं ८८/२०२० भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ चे कलाम ७ प्रमाणे गुन्हा