प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२० - नोव्हेंबर - २०१९

मालवण पोलीस ठाणे गुन्हा रजिस्टर नंबर २3२/२०१९

१२ - नोव्हेंबर - २०१९

पो. स्टे . औंढा नागनाथ गु.र .न. २४६/२०१९ कलम ७ भष्ट्राचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ (भष्ट्राचार प्रतिबंध संशोधन अधिनियम २०१८)

२३ - सप्टेंबर - २०१९

पोलीस स्टेशन सिडको, औरंगाबाद शहर,गुन्हा रजिस्टर नंबर ५६६/२०१९ कलम ७ लाचलुचपत प्रतिबंध कायदा १९८८ (संशोधन २०१८)

२२ - नोव्हेंबर - २०१९

आटपाडी पोलिस स्टेशन सीआर क्रमांक 299.2019

२३ - नोव्हेंबर - २०१९

अलिबाग पोलिस स्टेशन 155/2019 भृष्टाचार प्रतिबंधक (संशोधन) अधिनियम 1988 चे 7